Türkiye’de Demokratik Yerel Yönetişimin Geliştirilmesi İçin Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi

20 Eylül 2023

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Türkiye’de Demokratik Yerel Yönetişimin Geliştirilmesi İçin Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi,” Ocak 2023 ile Eylül 2025 tarihleri arasında yürütülmektedir. Projenin ana faydalanıcısı Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), eş faydalanıcısı ise İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü (STİGM)’dir. Proje, yerelde sivil katılım stratejileri ve eylem planlarının geliştirilmesi, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin arttırılması, gönüllülükle ilgili yasal düzenleme önerilerinin geliştirilmesi ve yerel düzeydeki kamu paydaşlarının kapasitesinin güçlendirilmesi gibi amaçlarla faaliyetler yürütmektedir.

Ulusal Gönüllülük Komitesi (UGK), bu projede önemli bir rol üstlenmektedir. UGK, gönüllülüğün sivil katılımın temel bileşenlerinden biri olduğunu vurgulayarak, gönüllülük alanındaki mevzuatın güçlendirilmesi için teknik destek sağlamakta ve gönüllülüğün hak ve sorumluluklar çerçevesinde daha etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik çalışmalar yürütmektedir. Proje kapsamında oluşturulacak gönüllülük yasası tasarısı, UGK’nın katkılarıyla geliştirilecek ve bu süreçte kapsamlı bir istişare süreci desteklenecektir. Ayrıca, UGK, gönüllülüğün toplumsal katılımı artırıcı ve sivil toplum-kamu işbirliğini güçlendirici rolünü vurgulayarak, proje faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasında aktif bir rol oynayacaktır.

Ulusal Gönüllülük Komitesi - © 2024 - Designed by