ILA

logo3

Uluslararası Çalışma Derneği (ILA) çalışma ilişkileri, istihdam, girişimcilik, mesleki eğitim ve yeterlilik, gençlik çalışmaları, gönüllülük, kırsal kalkınma ve kooperatifçilik başlıklarında ulusal ve uluslararası düzeyde, eğitim, araştırma, yayın, danışmanlık ve proje faaliyetleri yürütmekte olan bir sivil toplum kuruluşudur.

ILA alanlarında uzman akademisyen, proje yöneticisi, gençlik çalışanı ve gönüllü kitlesiyle

  • İstihdam ve istihdam kalitesini arttırmak, eğitim–istihdam ilişkisini güçlendirmek, işgücü piyasasında güvence ve esnekliği sağlamak, özel politika gerektiren grupların (kadınlar, gençler, mülteciler, azınlıklar, eski hükümlüler, engelliler vb.) istihdamını artırmak, istihdam–sosyal koruma ilişkisini güçlendirmek ve çocuk işçiliği ile mücadele etmek,
  • Girişimciliği teşvik etmek, girişimci ruha sahip bireylerin ekonomik hayata katılmalarını desteklemek, KOBİ’lerin etkinliğini artırmak, rekabet düzeylerini yükseltmek, sanayi ile entegrasyonlarını sağlamak,
  • Kooperatifler ve üst kuruluşlarla işbirliği halinde kooperatifçilik konusunda belirlenen politika ve stratejilere katkı sunmak, yeni alanlarda kooperatif girişimlerin geliştirilmesine yönelik özendirici ve destekleyici çalışmalar yürütmek, bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılmasını sağlamak,
  • Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek, sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını sağlamak, gençlik çalışanlarının niteliklerini arttırmak,
  • Gönüllülüğe ilişkin toplumsal farkındalığı ve desteği arttırmak, gönüllülerin temel hak ve koşullarını iyileştirilmek, ilgili kuruluşların gönüllülerle çalışma kapasitelerini arttırılmak ve gönüllülüğü yaygınlaştırmak,
  • Sosyal güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği, işçi işveren ilişkileri, verimlilik, iş piyasası etütleri, ergonomi, çevre ve ilk yardım gibi konularda tarafları bilgilendirmek,
  • Ülkeler ve sektörler arası bilgi ve tecrübe transferini sağlayacak mekanizmalar oluşturmak amacıyla faaliyet yürütmektedir.

www.ila.org.tr